Index biologiepaginaindex vmbo 3 en 4

mens en milieu vmbo biologie voor jou

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

 

Samenvatting Mens & Milieu Biologie voor Jou VMBO 4a

4.1

Mensen zijn van het milieu afhankelijk voor:

 • Voedsel (via fotosynthese)
 • Zuurstof (via fotosynthese)
 • Water
 • Energie
 • Grondstoffen
 • Recreatie

Milieuproblemen:

 • Vervuiling (= stoffen toevoegen aan milieu)
 • Uitputting (= teveel stoffen onttrekken aan milieu)
 • Vervuiling + uitputting leiden tot aantasting van milieu

Bevolkingstoename en manier van leven zijn grootste oorzaken milieuproblemen

Biodiversiteit = variatie aan soorten in de natuur

4.2

3 soorten landbouw:

 • Akkerbouw , veeteelt en landbouw

Opbrengt voedingsgewassen verhoog je door:

 • Bemesting
  • = Mineralen (voedingszouten) toevoegen aan bodem
  • Met stalmest (in vaste of vloeibare vorm (= drijfmest, via mestinjectie in grond)
   • Reducenten in bodem breken mest af in bodem tot mineralen
  • Of kunstmest (bevat nitraat en fosfaat)
 • Bodembewerking
  • Bijv. meer lucht/zuurstof in bodem door ploegen en eggen
 • Beschermen tegen ziektes en plagen
  • Chemische bestrijdingsmiddelen = biociden = pesticiden
   • Voordeel:
    • effectief
   • Nadeel:
    • meestal niet-selectief
    • soorten kunnen resistent (= ongevoelig) worden voor  middel
    • middelen worden slecht biologisch afgebroken
     • Komen terecht in vetweefsel van dieren, waar de gifstof kan ophopen = accumulatie
  • Biologische bestrijding. 2 methodes:
   • plaag bestrijden m.b.v. natuurlijke vijand
   • Lokken van soorten met geuren en geluiden

Andere technieken in landbouw:

 • In veeteelt gebruikt men krachtvoer: bevat veel energierijke stoffen en mineralen
 • Ook opbrengst van gewassen/dieren vergroten door kunstmatige selectie: uit nakomelingen gebruikt boer voor verdere kruisingen alleen individuen met meest gunstige eigenschappen = veredeling
 • Ook kan je erfelijke eigenschappen veranderen = genetische modificatie = maken van een transgeen organisme
 • Kunstmatige inseminatie (= KI): sperma van dier met gunstige eigenschappen wordt in baarmoeder ingebracht
 • In vitro fertilisatie = IVF: eicellen worden buiten het lichaam bevrucht door spermacellen

Bestudeer ook afbeelding 13 t/m 15 + 18

 

4.3

Akkerbouwbedrijven:

 • Vaak monoculturen = op een grote akker wordt slechts 1 soort gewas verbouwd
  • Voordeel: makkelijk machines gebruiken voor grote opbrengst, dus snel en makkelijk
  • Nadeel:
   • meer kans op plagen, dus meer chemische bestrijdingsmiddelen nodig
   • uitputting van bodem, dus meer bemesten

Veeteeltbedrijven:

 • Bio-industrie = intensieve veehouderij
  • Voordelen: effectief gebruik van ruimte dus veel dieren houden mogelijk
  • Nadelen: dierenwelzijn, mestoverschot, uitstoot broeikasgassen

Tuinbouw:

 • Op open grond (= buiten)
 • In kassen = glastuinbouw
  • Nadelen:
   • verbruik van veel energie (voor warmte en extra licht)
   • Veel bestrijdingsmiddelen

Biologische landbouw:

 • = landbouw waarbij rekening gehouden wordt met het milieu en welzijn van de dieren
 • Monoculturen worden vermeden, maar boer doet aan vruchtwisseling
  • Minder kans op plagen door jaarlijkse wisseling gewassen
  • Hierdoor geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen >  onbespoten
 • Bij biologische veeteelt > dieren mogen scharrelen

4.4

Fossiele brandstoffen

 • brandstoffen ontstaan uit resten van dode planten en dieren
 • bijv. aardolie, steenkool en aardgas
 • energie komt oorspronkelijk uit de zon (via de fotosynthese)
 • Nadelen:
  • CO2 die bij verbranding vrijkomt veroorzaakt opwarming aarde
  • Luchtverontreiniging door afvalstoffen bij verbranding (o.a. smog)
   • Smog = soort mist die sterk vervuild is door rook en uitlaatgassen
   • Verzuring: bepaalde gassen verzuren het milieu > komen terecht in bodem en oppervlaktewater > zieke planten
  • Uitputting van fossiele brandstoffen

Kernenergie

 • Splitsen van atoomkernen (uranium) > levert energie in vorm van warmte
 • Voordeel:
  • Geen luchtverontreiniging en geen CO2 uitstoot
 • Nadeel:
  • Radioactief afval (en  vrijkomende straling bij ongeluk)

Duurzame energie

 • Zijn energiebronnen die niet opraken en geen milieuvervuiling veroorzaken (en dus geen CO2-uitstoot)
  • Zonne-energie
  • Wind-energie (nadeel: horizonvervuiling)
  • Waterkracht (o.a. stuwdammen en getijdenenergie)
  • Biomassa
   • Energierijke stoffen uit organisch afvalmateriaal
   • Komt wel CO2 vrij, maar is door planten tijdens hun groei al opgenomen uit de lucht (dus “CO2-neutraal”)
   • Biobrandstoffen = men kweekt speciaal planten om brandstof mee te maken
    • Nadeel: minder landbouwgrond over voor voedsel

4.5

Dampkring = atmosfeer = luchtlaag rondom de aarde

 • Gassen in dampkring laten deel zonnestraling door naar aarde, rest wordt weerkaatst
 • Op aarde deel zonnestraling omgezet in warmte. Aarde straalt deze ook weer uit. Dampkring houdt deel van deze warmte uitstraling  weer tegen = broeikaseffect
 • Broeikaseffect zorgt voor leefbare temperatuur op aarde!

Broeikasgassen: waterdamp, koolstofdioxide en methaan (aardgas)
Door menselijk handelen nemen bepaalde broeikasgassen sterkt toe in de atmosfeer, hierdoor ontstaat een versterkt broeikaseffect. Dit kan leiden tot

 • Klimaatverandering
 • Stijging zeespiegel
  • Warmer water zet uit
  • Smelten polen en gletsjers
 • Meer droogte (grotere woestijnen)
  • Minder landbouwgronden blijven mogelijk over
 • Soorten verplaatsen of verdwijnen > voedselketens worden verstoord
 • Door hitte meer sterfgevallen, of komen bepaalde ziektes vaker voor (ziekte van Lyme via teek)

Luchtvervuiling ook door fijnstof = onzichtbaar kleine stofdeeltjes

Verzuring bodem en lucht door:

 • Stikstofoxiden (vooral door verkeersuitstoot)
 • Zwaveldioxide (vooral door industrie)
 • Ammoniak (uit mest)

Gevolgen verzuring:

 • Wortelharen planten beschadigen: mindere opname water en voedingsstoffen > minder fotosynthese en vatbaarder voor ziekteverwekkers.
  • O.a. naaldbomen verliezen naalden

Bestudeer ook afbeelding 56 en 58

4.6

Oppervlaktewater = water in rivieren, kanalen, zee en meren

Organisch afval in water wordt afgebroken door reducenten, waarbij o.a. CO2 en mineralen vrijkomen, die planten weer gebruiken voor de groei      = zelfreinigend vermogen van water

Gevolg overbemesting:

 • Mineralen in oppervlaktewater = vermesting > ontstaat voedselrijk water
 • Sterke algengroei > roofvissen zien prooi niet > o.a. brasem neemt sterk toe in aantal > aantal watervlooien nemen sterk af > nog meer algengroei > massale algensterfte > meer reducenten > zuurstofgehalte daalt > veel waterdieren sterven > nog meer reducenten > uiteindelijk levenloos water

Stappen in rioolwaterzuivering:

 • Rooster: filtert grof afval in rioolwater
 • Voorbezinktank: afval zakt naar bodem
 • Beluchtingstank: bevat reducenten die organisch afval afbreken = biologische zuivering
 • Nabezinktank: laatste afval deeltjes bezinken langzaam (= rioolslib)

Bestudeer ook afbeelding 79

4.7

Bodemsanering = het schoonmaken van vervuilde grond

Ontbossing leidt vaak tot erosie > bovenste vruchtbare humuslaag spoelt weg van bodem

Door daling van grondwaterstand > verdroging

Huishoudelijk afval:

 • Huisvuil
  • O.a. Gft-afval (groente fruit en tuinafval)
 • Grofvuil

Afvalverwerking:

 • Recycling = afvalproducten worden als grondstoffen voor nieuw product gebruikt
 • Composteren = gft-afval wordt afgebroken door reducenten > ontstaat soort mest met veel voedingsstoffen bij (= compost)
 • Verbranden > levert warmte op voor opwekking elektriciteit
 • Storten
 • Speciale behandeling van kca = klein chemisch afval

4.8 maatregelen voor milieu bescherming

 • Duurzame ontwikkeling = rekening mee houden dat mensen in de toekomst ook in hun behoeften kunnen voorzien
 • Landbouwbeleid
  • Mineralenboekhouding
 • Milieubeheer

Download of print hier de samenvatting Mens en Milieu als pdf-bestand