Index biologiepaginaindex havo 4

ecologie biologie voor jou havo 4

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

 

abiotische factoren
alle invloeden uit de levenloze natuur
anorganische stof
stoffen die zowel in organismen voorkomen als in de levenloze natuur.
autotroof
m.b.v. zonlicht in staat zijn chemische energie vast te leggen met fotosynthese / uit anorganische stoffen organische stoffen kunnen maken
beperkende factor
1. Factor die de snelheid van een proces laag houdt 2. Factor die het aantal individuen in een populatie laag houdt - bijv. voedsel.
biobrandstof
verzamelnaam voor verschillende soorten brandstoffen die gemaakt worden uit biomassa
biologisch evenwicht
toestand waarbij de grootte van elke populatie in een ecosysteem schommelt om een bepaalde waarde.
biologische bestrijding
bestrijden van plagen met biologische methoden, bijv. door een natuurlijke vijand te gebruiken of gebruik te maken van lokstoffen
biosfeer
alle ecosystemen op aarde samen (= systeem aarde)
biotische factoren
alle invloeden uit de levende natuur
commensalisme
type van symbiose, waarbij de individuen van de ene soort voordeel hebben en de individuen van de andere soort geen nadeel
consument
organisme, dat andere organismen als voedselbron gebruikt. Een cosument is dus een heterotroof organisme
draagkracht
1. Maximale grootte van een populatie die een ecosysteem kan , 2. Maximale beïnvloeding van een ecosysteem door invloeden van buitenaf waarbij een ecosysteem zich nog kan handhaven.
duurzaamheid
dat de invloed van de activiteiten van de mens geen blijvende schade aanricht aan het milieu, zodat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen maken
ecosysteem
min of meer begrensd gebied met bepaalde eigenschappen waarbinnen de abiotische en biotische factoren een eenheid vormen
exoten
individuen van een andere soort die een bepaald gebied binnendringen
familie
systematische eenheid, bijv. een soort, geslacht, familie,orde, klasse of afdeling
fotosynthese
proces, waarbij water en koolstofdioxide met behulp van het zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose
geslacht
systematische eenheid, bijv. een soort, geslacht, familie,orde, klasse of afdeling
heterotroof
andere organismen nodig voor organische stoffen (niet zelf kunnen maken uit anorganische stoffen)
kloon
individu of groep organismen die door ongeslachtelijke voortplanting uit een ander organisme zijn ontstaan. Hiervoor zijn veel natuurlijke en kunstmatige methoden
levensgemeenschap
alle populaties die in een bepaald gebied leven
monocultuur
op grote landbouwarealen wordt 1 soort gewas verbouwd
mutualisme
type van symbiose waarbij de individuen van beide soorten voordeel hebben
ongeslachtelijke voortplanting
vegetatieve voortplanting is een voortplantingsstrategie waarbij het nieuwe individu ontstaat uit een deel van het ouderindividu. Er vindt geen meiose en geen kernversmelting plaats. 
optimum(kromme)
een kromme waarbij het verband tussen een factor en een activiteit is uitgezet, bijv. verband tussen temperatuur en enzymactiviteit: er is een beste temperatuur(optimum), waarbij de enzymactiviteit het hoogst is.
orde
systematische eenheid, bijv. orde der primaten
organische stof
molecuul afkomstig van organismen en bevat minimaal 2 C (koolstof) atomen en veel H (waterstof) atomen.
parasitisme
type van symbiose waarbij het ene individu voordeel heeft en het andere individu nadeel ondervindt, voordeel en nadeel in de zin van negatieve beïnvloeding van de levensverwachting
plaag
ongeremde vermenigvuldiging van een bepaald soort organisme; oorzaak is vaak voldoende voedsel en geen natuurlijke vijand
populatie
groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten
populatiedichtheid
het gemiddeld aantal individuen per oppervlakte-eenheid
predatie
het doden en als voedsel gebruiken van dieren
producent
planten of autotrofe bacterie - organisme dat organische stoffen uitsluitend uit anorganische stoffen produceert met behulp van energie uit de levenloze natuur
reducent
schimmel of heterotrofe bacterie, die dood organisch materiaal omzet in mineralen
schakel
een voedselketen is opgebouwd uit schakels (organismen)
soort
organismen die onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen krijgen
symbiose
langdurige samenleving van individuen van verschillende soorten. Er bestaan drie typen van symbiose: mutualisme, commensalisme en parasitisme
tolerantiegrenzen
de uiterste waarde van een abiotische milieufactor, waarbij individuen van een soort nog net in leven blijven
voedselketen
een reeks van soorten, te beginnen bij een producent, waarbij elke soort voedselbron is voor de volgende
voedselweb
geheel van voedselrelaties binnen een levensgemeenschap
weefselkweek
techniek waarbij uit een cel of een klompje cellen een weefsel of een compleet individu ontstaat, o.a. gebruikt bij kankeronderzoek of in de biotechnologie
wetenschappelijke naam
bestaat uit twee delen: de geslachtsnaam en soortsnaam (bijv. Bellis perennis)