Index biologiepaginaindex vwo 4 biologie

vwo 4 nectar soorten en populaties ecologie

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

abiotische factoren
alle invloeden uit de levenloze natuur
accumulatie
ophoping, vaak gebruikt voor een schadelijke stof in voedselketens
beperkende factor
1. Factor die de snelheid van een proces laag houdt 2. Factor die het aantal individuen in een populatie laag houdt - bijv. voedsel.
binomale naamgeving
de wetenschappelijke naamgeving die bestaat uit twee delen; de geslachtsnaam en soortsnaam
biologische bestrijding
bestrijden van plagen met biologische methoden, bijv. door een natuurlijke vijand te gebruiken of gebruik te maken van lokstoffen
biotische factoren
alle invloeden uit de levende natuur
carnivoor
vleeseter
commensalisme
type van symbiose, waarbij de individuen van de ene soort voordeel hebben en de individuen van de andere soort geen nadeel
ecologie
bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren) en de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen en de niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren).
ecosysteem
min of meer begrensd gebied met bepaalde eigenschappen waarbinnen de abiotische en biotische factoren een eenheid vormen
epifytisme
epifyten zijn organismen die op planten groeien zonder hieraan voedsel te onttrekken (in tegenstelling tot parasieten).
habitat
leefomgeving van een organisme
herbivoor
planteneter
hybride
nakomeling van twee verschillende soorten
korstmossen
zijn symbiosevormen tussen een schimmel en een fotosynthetisch organisme (een alg)
levensgemeenschap
alle populaties die in een bepaald gebied leven
mutualisme
type van symbiose waarbij de individuen van beide soorten voordeel hebben
niche
ecologische nis - de rol die een soort in het geheel van relaties in het ecosysteem.
ontsnippering
het weer samenvoegen van kleine stukken leefgebied
optimum(kromme)
een kromme waarbij het verband tussen een factor en een activiteit is uitgezet, bijv. verband tussen temperatuur en enzymactiviteit: er is een beste temperatuur(optimum), waarbij de enzymactiviteit het hoogst is.
parasitisme
type van symbiose waarbij het ene individu voordeel heeft en het andere individu nadeel ondervindt, voordeel en nadeel in de zin van negatieve beïnvloeding van de levensverwachting
populatie
groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten
predatie
het doden en als voedsel gebruiken van dieren
schakel
een voedselketen is opgebouwd uit schakels (organismen)
soort
organismen die onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen krijgen
symbiose
langdurige samenleving van individuen van verschillende soorten. Er bestaan drie typen van symbiose: mutualisme, commensalisme en parasitisme
taxonomie
de wetenschappelijke indeling van soorten
territorium
gebied dat door een of meer individuen van een soort wordt bezet en tegen binnendringende soortgenoten wordt verdedigd
tolerantiegrenzen
de uiterste waarde van een abiotische milieufactor, waarbij individuen van een soort nog net in leven blijven
versnippering
het opdelen van het leefgebied in kleine stukken
voedselketen
een reeks van soorten, te beginnen bij een producent, waarbij elke soort voedselbron is voor de volgende
voedselweb
geheel van voedselrelaties binnen een levensgemeenschap