Index biologiepaginaindex vwo 6 biologie

wereldwijde kringlopen vwo 6 nectar biologie

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

 

accumulatie ophoping, vaak gebruikt voor een schadelijke stof in voedselketens
afvaleters bodemdieren die het afval van makers en gebruikers eten
ammoniak een anorganische verbinding van stikstof en waterstof met de molecuulformule NH3
ammonificatie omzetten van een organische stikstofverbinding in onder andere ammoniumionen
ammoniumion de anorganische stof NH4+
broeikasgas zijn gassen die door hun aardopwarmingsvermogen in de atmosfeer bijdragen aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur van de Aarde. Dit verschijnsel noemt men het broeikaseffect
deammonificatie door bacterien wordt ammonium (NH4+) en nitriet (NO2-) omgezet in N2 en H2O
denitrificerende bacterie bacterie die verantwoordelijk is voor denitrificatie; zet nitraationen om ingasvormig stikstof (N2)
detritus substantie bestaande uit organische resten van planten en dieren
eutrofiëring sterke toename van de hoeveelheid mineralen (o.a. fosfaat en nitraat) in oppervlaktewater, waardoor voedselrijk water ontstaat
eutroof voedselrijk, met veel mineralen
groenbemesting het verbouwen van vlinderbloemige planten op grond die arm is aan nitraationen
heterotroof niet in staat tot koolstofassimilatie, dus niet in staat uit anorganische stoffen organische op te bouwen
hypoxie zuurstofarme omstandigheden
indicatorsoort soort die een bepaald kenmerk van het milieu laat zien
knolletjesbacterie stikstofbindende bacterie in de wortelknolletjes van vooral vlinderbloemige planten
koolstofkringloop cyclische reeks van processen die koolstofatomen in en buiten organismen doorlopen
methaan CH4, moerasgas dat geproduceerd wordt door anaerobe bacterien
mycorrhiza voorbeeld van symbiose van een schimmel en een plant
nitraat de anorganische stof NO3-
nitraatbacterie zetten nitrietionen (NO2-) om in nitraationen (NO3-)
nitriet de anorganische stof NO2-
nitrietbacterie zetten ammoniak en ammoniumionen om in nitrietionen (NO2-)
persistente stof stof die niet of nauwelijks op natuurlijke wijze kan worden omgezet
reducenten bacterien en schimmels; breken organische stoffen af tot anorganische stoffen
rhizosfeer de aardlaag met alle bijhorende abiotische factoren in de onmiddellijk nabijheid van de plantenwortels, die onder invloed staat van de wortels
rottingsbacterie bacterie die eiwitten van dode organismen en de afbraakproducten van eiwitten omzetten in ammoniak en waterstofdisulfide
stikstofassimilatie uit nitraationen en glucose worden stikstofhoudende organische verbindingen opgebouwd, zoals eiwitten
stikstofbindende bacterie zetten gasvormig stikstof om in ammoniak
stikstoffixatie het binden van stikstof
uitspoeling verwijdering van stoffen, vooral mineralen, uit oppervlakkige bodemlagen door waterverplaatsing.
ureum organische stof, die het belangrijkste product van de eiwitafbraak bij zoogdieren vormt.
versterkte broeikaseffect de verhoogde concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer versterken het natuurlijke broeikaseffect en leiden bijgevolg tot een verhoging van de gemiddelde aardtemperatuur én dus tot een globale De verhoogde concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer versterken het natuurlijke broeikaseffect en leiden bijgevolg tot een verhoging van de gemiddelde aardtemperatuur én dus tot een globale klimaatverandering
waterbloei optreden van zeer grote hoeveelheden wieren en cyanobacterien. Algen- of waterbloei kan het gevolg zijn van kunstmatige of natuurlijke eutrofiëring