Sevilla en Alcazar

Sevilla & Real Alcazar

Sevilla is een Spaanse stad van Iberisch-Punische oorsprong. Gelegen in het zuidwestelijke deel van het Iberisch schiereiland, het is de hoofdstad van de autonome gemeenschap van Andalusië en de provincie Sevilla. De stad ligt aan de oevers van de rivier de Guadalquivir. Met 689 434 inwoners is de op drie na grootste stad van Spanje volgens de bevolking. Het grootstedelijk gebied heeft 1 508 605 inwoners. Sevilla kan worden beschouwd als het artistieke, culturele, financiële, economische en sociale centrum van Zuid-Spanje. Opmerkelijk is ook de toeristische belangstelling, dankzij de vele monumenten, pleinen, tuinen en het vurige nachtleven. In het bijzonder werden de Giralda, de kathedraal, het Alcázar en het Archief van Indië in 1987 tot UNESCO Werelderfgoed verklaard. Bovendien heeft Sevilla het op twee na grootste historische centrum van Europa.

De pleinen die over het hoofd worden gezien door de belangrijkste monumenten van de stad, zoals de kathedraal en de Reales Alcazares, zijn de Plaza de la Virgen de los Reyes en Plaza Triunfo. Rond de monumentale kern van Sevilla liggen de wijken Santa Cruz en El Arenal die nog steeds het aspect van het Moorse tijdperk behouden met smalle, kronkelende straatjes, onregelmatige pleinen en lage huizen met grote en elegante patio's.

Koninklijk paleis van Sevilla - Alcazar

De Reales Alcázares (de koninklijke forten) worden zo genoemd in het meervoud, omdat ze een architecturaal ensemble vormen dat gaat van het eerste Arabische Alcázar (al-Qasr) tot de opeenvolgende uitbreidingen van binnenplaatsen en paleizen die werden gebouwd door opeenvolgende monarchen. Van het Alcázar dat in de 12e eeuw door de Almohaden werd gerestaureerd, resteren nog slechts een deel van de muren, de Patio del Yeso en de de la Montería. De structuur die nu te zien is, is grotendeels te danken aan de renovatie van Peter I van Castilië. Naast de prachtige kamers, kamers en binnenplaatsen van de gebouwen zijn er ook prachtige tuinen die een goed voorbeeld zijn van een kunst waarin de Andalusiërs grote meesters zijn.

La Giralda is de oude minaret van de moskee die later de klokkentoren van de kathedraal werd en nu het symbool van Sevilla is. Vanuit deze toren in het Moorse tijdperk riep de muezzin de gelovigen tot gebed en werd hoogstwaarschijnlijk gebruikt als een astronomisch observatorium. De bouw begon in 1171 en eindigde in 1198, door de architect Aben Baso. In de loop van de tijd onderging het bouwwerk veel veranderingen en is het een van de beste voorbeelden van de Mudejar-stijl van Spanje. Hij bereikt nu een hoogte van 103 meter en daarom is zijn aanwezigheid in de stad constant te zien vanuit de meest onverwachte hoeken. Op de top staat een kroning die de triomf van het geloof vertegenwoordigt, die Giraldillo wordt genoemd.

De kathedraal van Sevilla, voor de amplitude van de hal, is de grootste in Spanje en de derde in de christelijke wereld na St. Pietersbasiliek in Rome en Saint Paul in Londen [Saint Paul is niet het tweede religieuze gebouw op grootte] en dit weerspiegelt goed de ambitie en het enthousiasme van degenen die de bouw hebben gevolgd tegen het einde van de veertiende eeuw toen de stad een van de belangrijkste was in Europa. Het werd gebouwd waar de grote moskee stond, waarvan alleen de Giralda overblijfselen en de Patio de los Naranjos (binnenplaats van de sinaasappelbomen) die overeenkwamen met het oude wassingterras. Het interieur is indrukwekkend gezien de grandeur van het gebouw. In het middenschip achter het koor staat de Cappella Maggiore, omsloten door een prachtig verguld ijzeren rooster, waarin zich het gigantische altaarstuk van de "Virgen de la Sede" bevindt, ingevoegd in het Guiness boek van de primaten sinds 2005 vanwege zijn immense grootsheid. Binnen de tempel is er het mausoleum van Cristoforo Colombo, onder de grote negentiende-eeuwse klok, en de authentieke Giraldillo della Giralda wordt weergegeven.

Sevilla Spanien

Sevilla ist eine spanische Stadt mit iberisch-punischem Ursprung. Sie liegt im Südwesten der Iberischen Halbinsel und ist die Hauptstadt der autonomen Region Andalusien und der Provinz Sevilla. Die Stadt liegt am Ufer des Guadalquivir. Mit 689 434 Einwohnern ist die viertgrößte Stadt Spaniens nach Bevölkerungszahl. Die Metropolregion hat 1 508 605 Einwohner. Sevilla kann als das künstlerische, kulturelle, finanzielle, wirtschaftliche und soziale Zentrum Südspaniens betrachtet werden. Bemerkenswert ist auch das touristische Interesse, dank der vielen Monumente, Plätze, Gärten und dem feurigen Nachtleben. Insbesondere die Giralda, die Kathedrale, der Alcázar und das Archiv von Indien wurden 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Darüber hinaus hat Sevilla das drittgrößte historische Zentrum Europas.

The Reales Alcázares (royal forts) are so called in the plural because they form an architectural ensemble that extends from the first Arabic Alcázar (al-Qasr) to the successive extensions of courtyards and palaces built by successive monarchs. From the Alcázar, which were restored by the Almohad in the 12th century, only part of the walls, the Patio del Yeso and the La Montería, have survived. The structure that can now be seen is largely due to the renovation of Peter I of Castile. In addition to the beautiful rooms, rooms and courtyards of the buildings, there are also beautiful gardens that are a good example of an art in which the Andalusians are great masters.

Die von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie der Kathedrale von Sevilla und den Reales Alcazares, übersehenen Plätze sind die Plaza de la Virgen de los Reyes und die Plaza Triunfo. Rund um den monumentalen Kern von Sevilla befinden sich die Viertel Santa Cruz und El Arenal, die noch immer den Aspekt der maurischen Zeit bewahren, mit engen, gewundenen Straßen, unregelmäßigen Plätzen und niedrigen Häusern mit großen und eleganten Innenhöfen.

Die Reales Alcázares (die königlichen Forts) werden im Plural so genannt, weil sie ein architektonisches Ensemble bilden, das vom ersten arabischen Alcázar (al-Qasr) bis zu den aufeinanderfolgenden Erweiterungen von Höfen und Palästen reicht, die von aufeinanderfolgenden Monarchen errichtet wurden. Von den Alcázar, die im 12. Jahrhundert von der Almohad restauriert wurden, sind nur noch ein Teil der Mauern, der Patio del Yeso und der de la Montería, erhalten geblieben. Die Struktur, die jetzt zu sehen ist, ist weitgehend auf die Renovierung von Peter I. von Kastilien zurückzuführen. Neben den schönen Räumen, Räumen und Innenhöfen der Gebäude gibt es auch wunderschöne Gärten, die ein gutes Beispiel für eine Kunst sind, in der die Andalusier große Meister sind.

Alcazar Séville

Les Alcázares (les forts royaux) sont appelés au pluriel, car ils forment un ensemble architectural allant du premier alcázar arabe (al-Qasr) aux extensions successives de cours et de palais construits par des monarques successifs. De l'Alcazar qui a été restauré par les Almohades au 12ème siècle, il ne reste qu'une partie des murs, le Patio del Yeso et le de la Montería. La structure que l'on peut voir maintenant est due en grande partie à la rénovation de Pierre Ier de Castille. Outre les belles salles, les salles et les cours des bâtiments, il y a aussi de beaux jardins qui sont un bon exemple d'un art dans lequel les Andalous sont de grands maîtres.

La Giralda est l'ancien minaret de la mosquée qui devint plus tard le clocher de la cathédrale et qui est maintenant le symbole de Séville. Depuis cette tour de l'époque mauresque, le muezzin a appelé les fidèles à la prière et a très probablement servi d'observatoire astronomique. La construction a commencé en 1171 et s'est terminée en 1198 par l'architecte Aben Baso. Au fil du temps, le bâtiment a subi de nombreux changements et constitue l'un des meilleurs exemples du style mudéjar espagnol. Il atteint maintenant une hauteur de 103 mètres et c’est pourquoi sa présence dans la ville peut être vue sous les angles les plus inattendus. Au sommet se trouve un couronnement représentant le triomphe de la foi, appelé Giraldillo.

La cathédrale de Séville, de par l'ampleur de la salle, est la plus grande d'Espagne et la troisième du monde chrétien après Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul de Londres [Saint-Paul n'est pas le deuxième édifice religieux en taille], ce qui reflète l’ambition et l’enthousiasme de ceux qui ont suivi la construction à la fin du XIVe siècle, alors que la ville était l’une des plus importantes d’Europe. Il a été construit à l'emplacement de la grande mosquée, dont il ne reste que la Giralda et le Patio de los Naranjos (cour des orangers) qui correspond à l'ancienne terrasse de lavage. L'intérieur est impressionnant compte tenu de la grandeur du bâtiment. Dans la nef centrale, derrière le choeur, se trouve la Cappella Maggiore, entourée d’une belle grille de fer dorée, dans laquelle se trouve le gigantesque retable de la "Virgen de la Sede", insérée dans le livre des primates Guinness depuis 2005 en raison de son immense grandeur. Dans le temple se trouve le mausolée de Cristoforo Colombo, sous la grande horloge du XIXe siècle, et l'authentique Giraldillo della Giralda est exposé.

Meer info over het Alhambra, de Sagrada Familia, Porto, Milaan, Barcelona of Rome