Rome

Rome bezienswaardigheden

Rome ontdekken is een unieke ervaring. De pracht van de hoofdstad wordt uitgedrukt door de symbolische monumenten van het Romeinse rijk, de heilige plaatsen van het christendom, de meesterwerken van de techniek en de beroemde kunstwerken. In de stad Dolce Vita kun je alles vinden wat je maar kunt bedenken.
Nou, om te zeggen dat het de meest interessante plaatsen zijn die ik in Rome heb gezien, is een heel moeilijke onderneming. We bezochten de gebruikelijke toeristische attracties (Colosseum, St. Peter's Square, het Pantheon, de Trevifontein, Piazza Navona, Piazza del Popolo, etc.), en we hadden ook het geluk om het Angelus te zien. Ik raad iedereen aan om minstens n avond in Campo de 'Fiori door te brengen, want het is vol met clubs (die zowel diner als na het diner doen) en mensen!

De eerste plaats ranking is aan de overblijfselen van de symbolen van de Romeinse beschaving plaatsen, zoals het Colosseum, ook beschouwd als een van de "Seven Wonders of the World" en de Palatijn, waaronder het dagelijks leven van Caput Mundi, in winkels, in de pleinen en straten van de markt van Trajanus, het Forum Romanum en het Imperiale Forum. Onmogelijk niet opgewonden te raken!

Duizenden mensen van over de hele wereld reizen elk jaar op bedevaart naar het graf van St. Peter, de eerste paus in de geschiedenis. Hoewel het de kleinste staat ter wereld is, is Vaticaanstad een van de grootste 'reservaten' van bestaande kunstwerken en architectuur. Enkele van de grootste kunstenaars en architecten aller tijden hebben eraan gewerkt, zoals Michelangelo, Bernini, Raffaello, Bramante. Mis niet de Basilica di San Pietro, de Vaticaanse musea, de Vaticaanse tuinen en de heilige grotten, waar u kunt stoppen met bidden in de graven van onder andere de zalige paus Johannes Paulus II.

Wil je onbekende maar buitengewone bezienswaardigheden in Rome ontdekken?
Hier vindt u niet de gebruikelijke monumenten en plaatsen die voor toeristen worden verdisconteerd, maar een zorgvuldige en leuke selectie van de meest ongewone plaatsen die u in Rome minstens n keer in uw leven te zien krijgt.
Let op: als je uit Rome komt, zal het lezen van dit artikel ervoor zorgen dat je met nieuwe ogen naar die plekken kijkt waar je elke dag bent, maar je hebt nooit het geduld gehad om met meer belangstelling te observeren, terwijl je naar Rome kwam als toerist je zal geven de ontdekking van echt fantastische plaatsen, anders dan de gebruikelijke toeristische attracties van de hoofdstad ...

Het Colosseum, oorspronkelijk bekend als Amphitheatrum Flavium (Italiaans: Flavian Amphitheatre) of Colosseum is de grootste amfitheater in de wereld zich in het centrum van Rome. In staat om een ??aantal toeschouwers te bevatten, geschat tussen 50.000 en 75.000, is het belangrijkste Romeinse amfitheater, evenals het meest indrukwekkende monument van het oude Rome dat tot ons is gekomen [2], wereldwijd bekend als symbool van de stad van Rome en een van de symbolen van Italië.

De Sixtijnse kapel, gewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Assumptie , is de belangrijkste kapel van het Apostolisch Paleis en een van de meest bekende culturele en artistieke schatten van het Vaticaan, in het pad van de Vaticaanse Musea geplaatst. Het werd gebouwd tussen 1475 en 1481, ten tijde van paus Sixtus IV della Rovere, van wie het zijn naam kreeg.

Het is de hele wereld bekend als de plaats waar u het conclaaf en andere officiële ceremonies van de paus te houden (in het verleden ook een aantal pauskroning), moet worden ingericht met een van de meest beroemde kunstwerken en vieren de artistieke cultuur de fresco's van Michelangelo Buonarroti, die het gewelf (1508-1512) en de achterwand (van het laatste oordeel) boven het altaar (1535-1541) bedekken. Naast Rome kunnen wij u het fantastische Florence, de hoofdstad van Toscane adviseren.

 

 

 

Attractions & Billets Rome

Dcouvrir Rome est une exprience unique. La magnificence de la capitale s'exprime à travers les monuments symboliques de l'Empire romain, les Lieux saints du christianisme, les chefs-d'œuvre de l'ingnierie et les œuvres d'art clèbres. Dans la ville de Dolce Vita, vous pouvez trouver tout ce que vous pouvez imaginer.
Bien, avoir à dire quels sont les endroits les plus intressants que j'ai vus à Rome est une entreprise très difficile. Nous avons visit les attractions touristiques classiques (Colise, Place Saint-Pierre, Phanteon, Fontaine de Trevi, Place Navone, Place du Peuple, etc.) et avons galement eu la chance de voir l’Anglus. Je recommande à tous de passer au moins une soire à Campo de 'Fiori, qui regorge de clubs (qui servent le dîner et après le dîner) et de gens!

La première place dans le classement repose sur ce qui reste des lieux symboliques de la civilisation romaine, tels que le Colisée Rome, galement considr comme l'une des "Sept merveilles du monde" et la colline palatine, au-dessous de laquelle la vie quotidienne de Caput Mundi a eu lieu. boutiques, sur les places et les rues du march de Trajan, le forum romain et le forum imprial. Impossible de ne pas s'nerver!

Des milliers de personnes du monde entier se rendent en pèlerinage chaque anne vers la tombe de Saint-Pierre, le premier pape de l'histoire. Bien que ce soit le plus petit tat du monde, la Cit du Vatican compte parmi les plus grandes "rserves" d'œuvres d'art et d'architecture existantes. Certains des plus grands artistes et architectes de tous les temps y ont travaill, tels que Michelangelo, Bernini, Raffaello, Bramante. Ne manquez pas la basilique Saint-Pierre, les muses du Vatican, les jardins du Vatican et les grottes sacres, où vous pourrez vous arrêter en prière sur les tombeaux, entre autres, du bienheureux pape Jean-Paul II.

Voulez-vous decouvrir des endroits inconnus mais extraordinaires à visiter à Rome?
Ici, vous ne trouverez pas les monuments et lieux habituels à prix rduits pour les touristes, mais une slection rigoureuse et amusante des 10 lieux les plus insolites à visiter à Rome au moins une fois dans votre vie.
Attention: si vous êtes de Rome, lire cet article vous fera regarder avec un œil neuf ces endroits où vous passez tous les jours, mais vous n’avez jamais eu la patience de regarder avec autant d’intrêt, alors que si vous veniez à Rome et Naples Italie en touriste, la dcouverte de lieux vraiment fantastiques, diffrents des attractions touristiques habituelles de la capitale ...

Le Colosseum, connu à l'origine sous le nom d'Amphitheatrum Flavium (italien: l'amphithâtre Flavius) ou simplement sous le nom d'Amphitheatrum, est le plus grand amphithâtre du monde situ dans le centre-ville de Rome. Capable de contenir un nombre de spectateurs estim entre 50 000 et 75 000, est le plus important amphithâtre romain, ainsi que le monument le plus impressionnant de la Rome antique qui nous soit parvenu, connu dans le monde entier comme un symbole de la ville de Rome et l'un des symboles de l'Italie.

La chapelle Sixtine, billets chappel sixtine die à Marie Assomption au Ciel, est la chapelle principale du Palais apostolique, ainsi que l'un des plus clèbres trsors culturels et artistiques de la Cit du Vatican, insre dans le chemin des musées du Vatican. Il a t construit entre 1475 et 1481, à l'poque du pape Sixte IV della Rovere, de qui il a pris son nom.

Il est connu dans le monde entier pour être le lieu où se tiennent le conclave et les autres crmonies officielles du pape (autrefois des couronnements papaux) et pour être dcor avec l'une des œuvres d'art de la civilisation artistique les plus connues et les plus clbres. les fresques de Michelangelo Buonarroti, qui recouvrent la chapelle et le mur du fond (du Jugement dernier) au-dessus de l'autel.

Rom Sehenswuerdigkeiten

Rom zu entdecken ist eine einzigartige Erfahrung. Die Pracht der Hauptstadt wird durch die symbolischen Monumente des römischen Reiches, die heiligen Stätten des Christentums, die Meisterwerke der Ingenieurskunst und die berühmten Kunstwerke zum Ausdruck gebracht. In der Stadt Dolce Vita finden Sie alles, was Sie sich vorstellen können.
Nun, zu sagen, welche der interessantesten Orte ich in Rom gesehen habe, ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Wir besuchten die klassischen Touristenattraktionen (Kolosseum, Piazza San Pietro, Phanteon, Trevi-Brunnen, Piazza Navona, Piazza del Popolo usw.) und hatten auch das Glück, den Angelus zu sehen. Ich empfehle jedem, mindestens einen Abend in Campo de 'Fiori zu verbringen, da hier viele Clubs (die sowohl Abendessen als auch nach dem Abendessen abhalten) und Menschen sind!

Der erste Platz in der Rangliste liegt bei den Überresten der symbolischen Orte der römischen Zivilisation, wie dem Colosseum, das ebenfalls als eines der "Sieben Weltwunder" und des Palatinhügels betrachtet wurde, unter dem der Alltag von Caput Mundi stattfand. Geschäfte, auf den Plätzen und Straßen des Trajan-Marktes, des Forum Romanum und des Kaiserforums. Unmöglich, sich nicht aufregen zu lassen!

Tausende Menschen aus aller Welt pilgern jedes Jahr zum Grab des hl. Petrus, des ersten Papstes der Geschichte. Obwohl es der kleinste Staat der Welt ist, gehört die Vatikanstadt zu den größten "Reserven" bestehender Kunstwerke und Architektur. Daran haben einige der größten Künstler und Architekten aller Zeiten gearbeitet, darunter Michelangelo, Bernini, Raffaello, Bramante. Verpassen Sie nicht die Basilica di San Pietro, die Vatikanischen Museen, die Vatikanischen Gärten und die Sacred Caves, wo Sie unter anderem an den Gräbern des seligen Papstes Johannes Paul II Barcelona. Anhalten können.

Möchten Sie unbekannte, aber außergewöhnliche Orte in Rom entdecken?
Hier finden Sie nicht die üblichen Sehenswürdigkeiten und Orte, die für Touristen rabattiert sind, sondern eine sorgfältige und unterhaltsame Auswahl der ungewöhnlichsten 10 Sehenswürdigkeiten in Rom, die Sie mindestens einmal in Ihrem Leben sehen sollten.
Achtung: Wenn Sie diesen Artikel in Rom lesen, werden Sie die Orte, an denen Sie jeden Tag verbringen, mit neuen Augen sehen, aber Sie hatten nie die Geduld, mit größerem Interesse zu beobachten, während Sie als Tourist nach Rom kommen die Entdeckung wirklich fantastischer Orte, die sich von den üblichen Touristenattraktionen der Hauptstadt unterscheiden ...

Das Kolosseum, ursprünglich als Amphitheatrum Flavium (italienisch: Amphitheater Flavius) oder einfach als Amphitheatrum bekannt, ist das größte Amphitheater der Welt im Stadtzentrum von Rom. In der Lage, eine Anzahl von Zuschauern zwischen 50.000 und 75.000 zu beherbergen, ist das bedeutendste römische Amphitheater sowie das eindrucksvollste Monument des antiken Roms, das uns zuteil wurde und in der ganzen Welt als Symbol der Stadt bekannt ist von Rom und eines der Symbole von Italien.

Die Sixtinische Kapelle, die Mariä Himmelfahrt im Himmel gewidmet ist, ist die Hauptkapelle des Apostolischen Palastes sowie einer der berühmtesten kulturellen und künstlerischen Schätze der Vatikanstadt, der in den Weg der Vatikanischen Museen eingefügt ist. Es wurde zwischen 1475 und 1481 erbaut, zur Zeit von Papst Sixtus IV. Della Rovere, von dem es seinen Namen erhielt.

Es ist in der ganzen Welt bekannt, dass es der Ort ist, an dem das Konklave und andere offizielle Zeremonien des Papstes (früher auch einige päpstliche Krönungen) abgehalten werden, und dass es mit einem der bekanntesten und berühmtesten Kunstwerke der künstlerischen Zivilisation ausgezeichnet wird die Fresken von Michelangelo Buonarroti, die das Gewölbe (1508-1512) und die Rückwand (des Jüngsten Gerichts) über dem Altar bedecken.

Meer info over het Alhambra, de Sagrada Familia, sevilla of Rome